Algemeen
Partners In Techniek B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Partners In Techniek B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Partners In Techniek B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Partners In Techniek B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van werkzaamheden op het gebied van werving en selectie, uitzending en bemiddeling, alsmede het aannemen en uitbesteden van werk.
 • het communiceren met en namens opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 • bemiddeling en verwijzing
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • het innen van declaraties

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Partners In Techniek B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Persoonsgegevens van cliënten en relaties
 • contactgegevens van cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers, zoals voorna(a)m(en), achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, kopie geldig identiteitsbewijs of uittreksel Handelsregister;
 • gegevens met betrekking tot de behandeling van de zaak gegevens met betrekking tot het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier op de website of het aanmelden voor onze nieuwsbrief of een activiteit van onze onderneming, zoals naam en e-mail adres en een eventueel daaraan gekoppeld berichtcookies in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Partners In Techniek B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Partners In Techniek B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Partners In Techniek B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de door Partners In Techniek B.V. verrichte activiteiten. Dit met inachtneming van de hiervoor genoemde. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een onderzoeken, waaronder begrepen het verifiëren van c.v.’s, diploma’s, alsmede het eventueel inschakelen van een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met eventuele (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de opdrachtgevers en/of opdrachtnemers.

Daarnaast kan Partners In Techniek B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Partners In Techniek B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Partners In Techniek B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens
Partners In Techniek B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd  beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Partners In Techniek B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Partners In Techniek B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Partners In Techniek B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Partners In Techniek B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan een eventuele geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Partners In Techniek B.V.
Vliegveldweg 162
6199 AD Maastricht-Airport

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken,  vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Partners In Techniek B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Partners In Techniek B.V. (pitbv.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Partners In Techniek B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Partners In Techniek B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Partners In Techniek B.V. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Partners In Techniek B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Partners In Techniek B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Partners In Techniek B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Partners In Techniek B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Partners In Techniek B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Partners In Techniek B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Partners In Techniek B.V. gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer D. Volkers (d.volkers@pitbv.nl).

Dit privacy statement is op 1 juni 2021 vastgesteld.